Ti Amo na facebooku

Regulaminy promocji

Regulamin promocji dla Akademików.

 

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z ofert promocyjnych, uprawniających do nabywania na określonych w niniejszym Regulaminie zasadach wybranych produktów dostępnych w ofercie Organizatora, zgodnie z pkt V poniżej, zwanych dalej Promocjami.

II. ORGANIZATOR

Organizatorem Promocji jest Ti Amo! Paweł Sołtysiak, adres ul. Strzegomska 202/717, (54-432) Wrocław, NIP: 894-255-87-23, tel. (+48 71) 798 11 77, adres e-mail: pawel.tiamo@gmail.com,, zwana dalej Organizatorem.

III. CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocje obowiązują w wybrane dni tygodnia roku do 01.01.2019 roku w ramach zamówień dokonywanych w dostawie dla lokali wskazanych w niniejszym Regulaminie, zwanych dalej Restauracjami, w godzinach otwarcia Restauracji oraz z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w punkcie V Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszych Promocji, bez konieczności podawania przyczyny.

IV. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

Promocje dostępne są dla osób fizycznych mieszkających w Akademikach, Domach Studenckich i Internatach z Wrocławia, zamieszkałych lub przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również cudzoziemców, działających jako konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie, w jakim mogą sami za zgodą lub bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy lub rozporządzać mieniem, zwanych dalej Uczestnikami Promocji.

V. ZASADY PROMOCJI

1. Promocje obowiązują na wybrane produkty z oferty menu Organizatora, dostępne w sprzedaży w Restauracjach Organizatora w czasie obowiązywania Promocji, zwane dalej Produktami.
2. Uczestnik Promocji, będzie uprawniony do skorzystania z Promocji na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, jeżeli przed złożeniem zamówienia na produkty objęte promocją oświadczy, iż przystępuje do Promocji i chce złożyć zamówienie w ramach danej Promocji, a we wskazanych przypadkach powoła się i przedstawi kupon perforowany z daną Promocją.
3. Oferta Promocyjna dotyczy następujących Promocji:
a) „10% stałego rabatu na wszystko” – Uczestnik Promocji otrzymuje możliwość zamówienia w dostawie przy zamówieniu telefonicznym dowolnego dania z gotowej oferty menu Organizatora z 10% zniżką. Zniżka jest przyznawana wyłącznie na produkty własne Organizatora i nie obejmuje napojów i wyrobów alkoholowych. Oferta nie obowiązuje w lokalu i na wynos;
b) „Do 2 dużych pizz – Cola za 1zł” – Uczestnik Promocji otrzymuje możliwość zakupu litrowego napoju Coca-Cola, Fanta lub Sprite, za promocyjną cenę 1zł przy zamówieniu dwóch sztuk pizzy. Oferta obowiązuje w dostawie przy zamówieniu telefonicznym dwóch sztuk pizzy w rozmiarze 40cm. Promocja jest ważna w każdy dzień w okresie trwania Oferty Promocyjnej. Oferta nie obowiązuje w lokalu i na wynos;
c) „Trzecia pizza za pół ceny” – promocyjna cena za trzecią sztukę pizzy w wysokości 50% ceny obowiązuje przy zamówieniu w dostawie przy zamówieniu telefonicznym trzech sztuk pizzy w dowolnym rozmiarze, przy czym promocyjna cena dotyczy pizzy najtańszej. Oferta jest ważna w każdy dzień w okresie trwania Oferty Promocyjnej, obejmuje pizze z gotowej oferty menu Organizatora, na podstawie aktualnego cennika produktów Organizatora. Oferta nie obowiązuje w lokalu i na wynos;
d) „Zamów 5 pizz – 6ta będzie gratis” – promocyjna cena za szóstą sztukę pizzy w wysokości 0,00zł obowiązuje przy zamówieniu w dostawie przy zamówieniu telefonicznym sześciu sztuk pizzy w dowolnym rozmiarze, przy czym promocyjna cena dotyczy pizzy najtańszej. Oferta jest ważna w każdy dzień w okresie trwania Oferty Promocyjnej, obejmuje pizze z gotowej oferty menu Organizatora, na podstawie aktualnego cennika produktów Organizatora. Oferta nie obowiązuje w lokalu i na wynos;
4. Zamówienia w dostawie realizowane są po uprzednim złożeniu zamówienia w formie telefonicznej pod numerem infolinii: (+48) 71 798-11-77, opłata jak za połączenie lokalne, zgodnie z cennikiem Operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie.
5. Warunkiem skorzystania z Promocji przy składaniu zamówienia w dostawie jest uprzednie złożenie oświadczenia przez Uczestnika Promocji o przystąpieniu do Promocji i powołanie się na Promocję. W tym celu niezbędne jest poinformowanie osoby przyjmującej zamówienie o zamiarze skorzystania z Promocji w momencie składania zamówienia
6. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości przystąpienia do Promocji. W przypadku niezłożenia oświadczenia o przystąpieniu do Promocji, Zamawiający nie będzie objęty jej zasadami, a ceny na zamówione Produkty będą odpowiadać aktualnemu cennikowi Produktów Organizatora.
7. Nie ma możliwości realizacji Promocji po okresie jej obowiązywania.
8. Promocji nie można łączyć z żadnymi innymi promocjami i rabatami dostępnymi w ofercie Organizatora.
9. Promocje obowiązują w Restauracji przy ul. Stefana Jaracza 57/57a we Wrocławiu. Organizator dla wykluczenia wątpliwości oświadcza, że Promocjami nie jest objęta Restauracja przy ul. Dolnobrzeskiej 46H we Wrocławiu.

VI. REKLAMACJE I SKARGI

1. Wszelkie reklamacje lub skargi powinny być kierowane drogą elektroniczną na adres: pawel.tiamo@gmail.com, bądź składane w siedzibie Organizatora przy ul Stefana Jaracza 57/57a we Wrocławiu
2. Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Promocji, jak również opis podstaw reklamacji lub skargi.
3. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację lub skargę w terminie 14 dni od otrzymania pisma reklamacyjnego lub skargi. W tym terminie Organizator poinformuje również Uczestnika Promocji, w takim sam sposób, w jaki reklamacja lub skarga została złożona, czyli drogą e-mailową lub pisemną, o wyniku złożonej reklamacji lub skargi. Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza treść jest pełną wersją Regulaminu Promocji, dostępną w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://pizza-tiamo.pl/regulaminy-promocji/
2. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy prawne.